Belasting op begraven 2020-2025

De gemeente heft een belasting van 500 euro op het begraven van overledenen, het verstrooien van assen en het bijzetten van urnen in het columbarium van personen die overleden zijn buiten de gemeente en die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente. Inwoners van de gemeente Westerlo betalen deze belasting niet.

Het belastingsreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2016 en gepubliceerd op deze website op 18 mei 2016.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt voor de gemeente een belasting geheven op het begraven op de gemeentelijke begraafplaats van het lijk of de as, op de asverstrooiing en op de bijzetting van de as in het columbarium, van personen die overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente en die, op het ogenblik van het overlijden, niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de bijzetting in een columbarium aanvraagt.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 500 euro per begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium.

Artikel 4

De belasting is niet verschuldigd voor het begraven, het uitstrooien of de bijzetting in het columbarium van:

  • voor het vaderland gevallen militairen of burgers
  • personen die minder dan 5 jaar verhuisd zijn, maar gedurende 30 jaar of sinds hun geboorte in de gemeente hebben gewoond
  • personen die wegens ouderdom, ziekte of handicap afgeschreven zijn uit de gemeente en op het ogenblik van overlijden ingeschreven zijn in een andere gemeente (een doktersattest wordt gevraagd)
  • personen die behoren tot de (vroegere) kerkelijke omschrijving van de parochie
  • personen wiens partner reeds begraven, bijgezet of verstrooid werd in de gemeente

Artikel 5

De belasting moet contant worden betaald op het ogenblik van de aanvraag tot begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 6

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
Belgiƫ
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak