Belasting op voor het publiek toegankelijke ruimten commerciële vestigingen 2020-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2021.

Artikel 1

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 heft de gemeente Westerlo een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in Westerlo Centrum.

Artikel 2

Definities

 • Commerciële vestiging
  Een commerciële vestiging is een vestigingsplaats van een onderneming en heeft een ondernemingsnummer en een vestigingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Vrije beroepen
  Een vrij beroep is een zelfstandige die hoofdzakelijk intellectuele diensten of goederen levert die men niet als handel of ambacht kan omschrijven. Beroepen die als vrij beroep omschreven worden zijn boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, architecten, landmeters, vastgoedmakelaars, advocaten, notarissen, deurwaarders, dokters, geneesheer-specialisten, tandartsen, medisch laboratoria, ziekenvervoerders, paramedici, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, dierenartsen en apothekers.
 • Organisaties zonder winstoogmerk
  Naast vzw's worden hier ook onder andere overheidsdiensten mee bedoeld. Met andere woorden: alle organisaties die niet als doel hebben om winst te maken.

Artikel 3

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging binnen een van de vastgelegde zones uitbaat, is de belasting verschuldigd.

Uitzonderlijk en enkel voor het jaar van opstart geldt voor aanslagjaar 1 mei als referentiedatum. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.

Voor aanslagjaar 2021 wordt een volledige vrijstelling toegestaan op de tarieven die in dit reglement zijn opgenomen.

Artikel 4

De belasting is niet verschuldigd:

 • door commerciële vestigingen die buiten de tariefzones gevestigd zijn
 • door commerciële vestigingen die niet rechtstreeks aan de consument verkopen zoals kmo's en leveranciers van diensten
 • door uitbaters van vrije beroepen
 • door organisaties zonder winstoogmerk zoals vzw's en overheidsinstellingen
 • als de commerciële vestiging dertig of minder dagen uitgebaat is tijdens het aanslagjaar

Artikel 5

De tarieven zijn afhankelijk van de vestigingsplaats van de onderneming. Er zijn drie tariefzones:

 • tarief zone 1 blauwe zone Westerlo Centrum: 175 euro
 • tarief zone 2 binnen ring Westerlo: 110 euro
 • tarief zone 3 buiten ring Westerlo: 35 euro

Voor commerciële vestigingen of groepen commerciële vestigingen met een netto verkoopsoppervlakte van meer dan 400 vierkante meter (vergunningsplichtig socio-economische vergunning) wordt het tarief met 250 euro vermeerderd.

Artikel 6

De tariefzones zijn vastgesteld als volgt:

 • zone I blauwe zone
  De omschrijving van de blauwe zone is vastgelegd in artikel 11bis A van het politiereglement op het wegverkeer van 2 april 1990 en verdere wijzigingen.
 • zone 2 binnen ring Westerlo
  Deze zone bestaat uit het gebied tussen de Merodedreef en de Zandberg, de Grote Nete tussen de gemeentegrens met Geel en de Merodedreef en de blauwe zone.
  De commerciële vestigingen aan de buitenkant van de Merodedreef en de Zandberg behoren bij de zone.
 • zone 3 buiten de ring van Westerlo
  Deze zone wordt begrensd door de grenzen van de wijk Westerlo zoals beschreven in de statistische sectoren van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, uitgezonderd de hierboven beschreven zone 1 en zone 2.

Artikel 7

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Contact

Lokale economie en landbouw
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak